Regulamin konkursu

KONKURS

§1. Zasady ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest firma Art Studio Ka2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości w serwisie Facebook na profilu: motogarderoba.com używana odzież motocyklowa.

2. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: ul. Podkolejowa 25/31

42-202 Częstochowa

3. Właścicielem konta na Facebooku „Motogarderoba” jest Organizator.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

a) imienia i nazwiska – na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

b) danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto) – na potrzeby wysłania głównej nagrody.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach, na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem: biuro@energia-eko.com.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Art Studio Ka2 ul. Podkolejowa 25/31 42-202 Częstochowa.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości mailowej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. przekazać szczegóły dotyczące nagrody, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie

Art Studio Ka2 ul. Podkolejowa 25/31 42-202 Częstochowa.

Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu.

Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO – masz prawo:

otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Art. Studio Ka2, Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Możesz także żądać:

sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne;

usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres biuro@artstudioka2.pl,

pocztą tradycyjną na adres: Art Studio Ka2 ul. Podkolejowa 25/31 42-202 Częstochowa.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie na profilu „EkoEnergia Polska” na Facebooku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

2. Organizator Konkursu – Art Studio Ka2 ul. Podkolejowa 25/31 42-202 Częstochowa.

§4. Zasady Konkursu

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.02.2023 r. oraz kończy w dniu 30.02.2023 r. o godzinie 23:59 i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.

W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.

Posiadanie profilu osobowego na portalu Facebook zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu zdjęcia ze swojej wyprawy w stroju motocyklowym.

Użytkownik, biorąc udział w konkursie zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.

Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym i innymi postami na profilu na Facebooku jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia udziału w Konkursie będą weryfikowane przez powołane do tego jury.

Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie, jury konkursu wybierze pięć najbardziej kreatywnych osób, które otrzymają kompletny zestaw stroju motocyklowego z naszej oferty, który będzie się składać z

  1. Kurtka motocyklowa
  2. Spodnie motocyklowe
  3. Kamizelka motocyklowa
  4. Jeden dodatek do wyboru (rękawiczki, bandana, chusta, kołnierz lub kominiarka motocyklowa).

Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.

Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostaną opublikowane nie później niż 10.03.2023 roku na profilu na Facebooku: https://facebook.com/motogarderoba

Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach Konkursu na profilu: https:/ https://facebook.com/motogarderoba

Zamieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na profilu „EkoEnergia Polska”,

2.2 zawierać antyreklamy marki EkoEnergia Polska lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: EkoEnergia Polska Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Polska lub e-mail: biuro@energia-eko.com z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs 27.10.2020” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§7. Facebook

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com.

2. Portal Facebook.com jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Facebooku EkoEnergia Polska co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.