Regulamin wypożyczalni strojów

Regulamin wypożyczalni strojów

Umowa wypożyczenia stroju.

Regulamin

§ 1

Przy wypożyczeniu stroju sporządzamy umowę wypożyczenia stroju zwaną dalej umową. Umowa jest podpisywana w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej przez klienta na tablecie. PODPISANIE OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 2

Wypożyczający wypożycza strój i elementy stroju pożyczającemu.

pkt. 1

Wypożyczający oświadcza, że jest właścicielem stroju i udziela zgody na wykorzystanie stroju zgodnie z jego przeznaczeniem, na czas ustalony w Umowie.

pkt. 2

Pożyczający jest zobowiązany do zwrotu stroju w terminie ustalonym w umowie w stanie niepogorszonym.

pkt 3

Zwroty strojów przyjmowane są tylko w godzinach pracy wypożyczalni.

§3

Opłaty

pkt. 1 Za wypożyczenie stroju Wypożyczający pobiera opłatę z góry według aktualnego cennika. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej opłata liczona jest za dobę nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy.

pkt 2. Za zwrot stroju po terminie ujętym w umowie Pożyczający ponosi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każdą dobę do 3 dni od daty zwrotu stroju zawartej w umowie.

pkt. 2a Jeżeli w ciągu 3 dni od daty zwrotu stroju nadal klient stroju nie zwrócił naliczana jest pełna kwota jak za wypożyczenie za każdą dobę licząc od daty zwrotu stroju ujętego w umowie.

pkt 3. Po 7 dniach od daty zwrotu stroju zawartego w umowie a niezwróconego, zgłaszamy sprawę na policję z art.284 § 2 K.K.

pkt. 5. Wniesienie opłaty za przetrzymanie stroju nie zwalnia Pożyczającego z obowiązku zwrotu stroju.

pkt. 6. zwrócenie stroju po terminie nie zwalnia wypożyczającego z poniesienia opłaty za przetrzymanie stroju wg

§3 pkt. 2 i 2a niniejszego regulaminu.

pkt 7. Za Uszkodzenia stroju pobierana jest opłata ustalana indywidualnie w zależności od stopnia uszkodzenia.

pkt 8. W przypadku całkowitego zniszczenia stroju lub jego zagubienia pobierana jest opłata według aktualnych cen rynkowych takiego stroju.

§ 4

Windykacje.

pkt 1. W przypadku braku zwrotu stroju w terminie, powiadamiamy klienta telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS o konieczności zwrotu stroju.

pkt 2. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do osobistego odebrania stroju w miejscu przebywania pożyczającego.

pkt. 3 Odebranie przez nas osobiście stroju w miejscu przetrzymywania stroju skutkuje dodatkową opłatą 100 zł (sto złotych) co stanowi pokrycie kosztów dojazdu pracownika.

pkt . Zgłoszenie przywłaszczenia na policje nie zwalnia nas z możliwości dalszego egzekwowania należności za nieterminowy zwrot stroju zgodnie z § 3 pkt 2 i 2a niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§5

W sprawach nie ujętych w tym regulaminie lub w umowie, obowiązują przepisy Kodeks Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

Sądem do rozwiązywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby firmy ART Studio Ka2 w Częstochowie.

Jakie masz prawa

Pamiętaj, że do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nawet jeśli strój Ci się zawieruszył i długo nie był oddany zawsze możemy się dogadać ale dobra wola musi być również ze strony klienta. Jeśli będziesz unikał z nami kontaktu, podałeś zły numer telefonu i nie chcesz się z nami dogadać to przeczytaj jeszcze raz regulamin. Może zmienisz zdanie.