Regulamin wypożyczalni strojów

Regulamin wypożyczalni strojów

Umowa wypożyczenia stroju.

Regulamin

§ 1

Przy wypożyczeniu stroju sporządzamy umowę wypożyczenia stroju zwaną dalej umową. Umowa jest podpisywana w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej przez klienta na tablecie. PODPISANIE OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§ 2

Wypożyczający wypożycza strój i elementy stroju pożyczającemu.

pkt. 1

Wypożyczający oświadcza, że jest właścicielem stroju i udziela zgody na wykorzystanie stroju zgodnie z jego przeznaczeniem, na czas ustalony w Umowie.

pkt. 2

Pożyczający jest zobowiązany do zwrotu stroju w terminie ustalonym w umowie w stanie niepogorszonym.

§3

Opłaty

pkt. 1 Za wypożyczenie stroju Wypożyczający pobiera opłatę w wysokości 20 zł za strój dziecięcy i 30 zł za strój dorosły, 40 zł za kompletny strój Mikołaja oraz 50 zł za stroje maskotek i reklamowe.. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej opłata liczona jest za dobę nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy.

pkt 2. Za zwrot stroju po terminie ujętym w umowie Pożyczający ponosi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za każdą dobę od daty ustalonego zwrotu stroju do 7 dni po tej dacie.

pkt 3. Za zwrot stroju po dłuższym terminie niż 7 dni Pożyczający ponosi opłatę za każdą dobę spóźnienia w wysokości jak za wypożyczenie stroju.

pkt. 4 Opłata za spóźnienie będzie naliczana do 1 roku licząc od dnia zwrotu stroju określonego w Umowie.

pkt. 5 Opłaty za opóźnienie powyżej 1 roku to kwota za 1 rok wypożyczenia stroju wraz z ustawowymi odsadkami za każdy dzień zwłoki

pkt. 6. Wniesienie opłaty za przetrzymanie stroju nie zwalnia Pożyczającego z obowiązku zwrotu stroju.

pkt 7. Za Uszkodzenia stroju pobierana jest opłata ustalana indywidualnie w zależności od stopnia uszkodzenia.

pkt 8. W przypadku całkowitego zniszczenia stroju lub jego zagubienia pobierana jest opłata według aktualnych cen rynkowych takiego stroju.

§ 4

Windykacje.

pkt 1 W przypadku braku zwrotu stroju w terminie powiadamiamy klienta telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS o konieczności zwrotu stroju.

pkt 2. W przypadku braku reakcji ze strony pożyczającego lub braku możliwości powiadomienia go telefonicznie sprawę przekazujemy do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

pkt 3. W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do osobistego odebrania stroju w miejscu przebywania pożyczającego.

pkt. 4 Odebranie przez nas osobiście stroju w miejscu przetrzymywania stroju skutkuje dodatkowa opłata 100 zł (sto złotych) co stanowi pokrycie kosztów dojazdu i pracownika.

pkt. 5. W przypadkach , w których pożyczający nie chce zwrócić stroju i unika kontaktu z naszą firmą wzywamy policje w miejscu przeprowadzenia czynności lub zgłaszamy sprawę na komisariacie jako przywłaszczenie tj o czyn z art 284 § 2.

pkt 6. Zgłoszenie przywłaszczenia na policje nie zwalnia nas z możliwości dalszego egzekwowania należności za nieterminowy zwrot stroju zgodnie z § 3 pkt 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu

Postanowienia końcowe

§5

W sprawach nie ujętych w tym regulaminie lub w umowie, obowiązują przepisy Kodeks Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

Sądem do rozwiązywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby firmy ART Studio Ka2 w Częstochowie.

Jakie masz prawa

Pamiętaj, że do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nawet jeśli strój Ci się zawieruszył i długo nie był oddany zawsze możemy się dogadać ale dobra wola musi być również ze strony klienta. Jeśli będziesz unikał z nami kontaktu, podałeś zły numer telefonu i nie chcesz się z nami dogadać to przeczytaj jeszcze raz regulamin. Może zmienisz zdanie.